Spôsob dopravy

 DODANIE TOVARU

1.1 Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledovných možností dodania tovaru

a) Osobný odber v sídle Predávajúceho

b) Dovoz dopravnou spoločnosťou DPD

c) dodanie tovaru predávajúcim kupujúcemu v mieste sídla alebo podnikania predávajúceho po vzájomnej písomnej/elektronickej dohode

d) dodanie tovaru predávajúcim kupujúcemu na miesto určené kupujúcim v rámci SR, a to po vzájomnej písomnej / elektronickej dohode

Ak miesto a spôsob dodania nie sú určené, má sa za to, že sa dohodlo dodanie tovaru podľa písm. b).

1.2 Dodanie tovaru mimo SR je možné po vzájomnej dohode.

1.3 Predávajúci spolu s objednaným tovarom zabezpečí Kupujúcemu dodacie listy a všetky ostatné náležité doklady, ktoré sa k objednanému tovaru vzťahujú. Certifikáty sú na vyžiadanie Kupujúceho.

1.4 Kupujúci je povinný objednaný a dodaný tovar riadne prevziať. Ak Kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar, je Predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

 

1.5 V prípade osobného odberu ak si kupujúci neprevezme tovar v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa potvrdeného termínu, je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu vyúčtovať neprevzatý tovar a domáhať sa zaplatenia celej kúpnej ceny, pričom sa bude považovať za dodaný uplynutím lehoty na skladovanie alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpením nie sú dotknuté nároky na náhradu škody, zmluvnej pokuty a pod.